Fornyelse av Fortun-Grandfasta-reguleringene

Registreringsnummer
8001
Saksnummer
201702265
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Fornyelse av konsesjon
Status
Søknad
Tiltakshaver
HYDRO ENERGI AS
Fylke
Sogn og Fjordane, Oppland
Kommune
Luster, Lom, Årdal, Skjåk
Vassdragsområde
075.AZ

Norsk Hydro fekk konsesjon til å regulere Fortun-Grandfastavassdragene 25. januar 1957. Konsesjonen hadde ei varighet på 60 år. Hydro søkjer no om å fornye reguleringskonsesjonen. Det er ikkje søkt om nye reguleringar eller andre nye inngrep.

Søknaden blir handsama etter reglane i vassdragsreguleringslova § 6.

Søknaden og fagrapportane kan lastes ned frå denne siden. Dagens manøvreringsreglement for vassdraget kan og lastes ned.

Søknaden ble sendt på høyring vinteren 2017/2018. Alle høyringsuttalane kan lastes ned frå denne sida, i tillegg til Hydros kommentar til uttalane. (Nummereringa av filene er berre for å sortere filene, og kan bli endra.)

Du kan lese meir om dei opprinnelege konsesjonane her:
Konsesjon gitt 25.01.1957 "Erverv og regulering av Fortun-Grandfastavassdragene"
Konsesjon gitt 01.07.1960 "Ytterligere erverv og regulering i Fortun-Grandfastavassdragene"
Konsesjon gitt 09.01.1976 "Overføring av deler av Fardalsvassdraget til Fortun kraftverk"