Opo og Sandvinvatnet - flomsikring og kraftverk

Registreringsnummer
7893
Saksnummer
201606897
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
NVEs innstilling til OED (negativ)
Tiltakshaver
SUNNHORDLAND KRAFTLAG AS
Fylke
Hordaland
Kommune
Odda
Vassdragsområde
048.Z
Søkt produksjon
170,00 GWh

NVE anbefaler at det ikke gis konsesjon til Opo kraftverk og flomtunell

Opovassdraget er et vernet vassdrag. Stortinget åpnet i 2016 for konsesjonsbehandling av kombinert kraftverk og flomtunell forbi Odda, med inntak i Sandvinvatnet og utløp i Sørfjorden. Prosjektet var planlagt å gi flomsikring av Sandvin og Odda, og produksjon av inntil 170 GWh i året.

NVE mener at bygging av flomkraftverket vil få vesentlige negative konsekvenser for landskapsopplevelsen av Opo i Odda, som igjen vil gi ringvirkninger for blant annet rekreasjon og fiske. En utbygging vil være negativ for fisk i Opo, særlig muligheten for å reetablere storlaksbestanden.

Utbyggingen vil gi en vesentlig kraftproduksjon og økt flomsikring for et begrenset antall bygninger ved Sandvin. NVE har allerede sikret Opo gjennom Odda til samme nivå som NVEs øvrige sikringstiltak. For Odda by vil utbyggingen gi økt flomsikring kun ved svært sjeldne flommer.

Etter NVEs mening vil ikke fordelene ved tiltaket veie opp for de forventede negative effektene. NVEs innstilling kan lastes ned fra denne siden.

Olje- og energidepartementet vil stå for den videre saksbehandling.

*****

Søknaden, fagrapporter, tilleggsutredninger og høringsuttalelser kan lastes ned fra denne siden.

På oppdrag fra NVE har Multiconsult utarbeidet først et mulighetsstudie for Opovassdraget, siden en rapport om ett av de potensielle alternativene til flomsikring, flomluke i Sandvinvatnet. Disse kan også lastes ned herfra.

Meldingen og uttalelser til meldingen er midlertidig fjernet fra siden av plasshensyn, men kan fås ved å kontakte saksbehandler.

Filenes nummerering har ingen betydning utover å sortere filene på siden, og kan bli endret på.