Konsesjonssak - NVE

Onarheim kraftverk

Registreringsnummer
7514
Saksnummer
201406675
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
10.01.2019
Tiltakshaver
SUNNHORDLAND KRAFTLAG AS
Fylke
Vestland
Kommune
Kvinnherad
Vassdragsområde
042.93C
Søkt produksjon
27.00 GWh

NVE gjev Sunnhordland Kraftlag AS løyve til å bygge Onarheim kraftverk i Kvinnherad kommune i Hordaland. Kraftverket vil produsere om lag 27 GWh i eit middels år, noko som svarar til straumforbruket til 1350 husstandar. I vedtak har NVE lagt vekt på at ei utbygging av Onarheim kraftverk vil vere eit bidrag til produksjon av meir fornybar energi.

Det er gjort ei heilskapleg vurdering av søknaden, tilleggsutgreiing av alternativ inntaksplassering og dei mottekne høyringsfråsegnene. NVE meiner at dei negative konsekvensane primært er knytt til friluftsliv og landskap. Ved å plassere inntaket lenger ned enn det som opphaveleg var planlagt, meiner NVE at ulempene blir redusert i vesentleg grad. På bakgrunn av dette gjev NVE løyve til bygging av kraftverket etter alternativ 2 med inntak på kotehøgde 435. NVE meiner nytten av tiltaket er større enn skadar og ulemper for private og allmenne interesser. NVE meiner at ulempene kan avgrensast ytterlegare ved å sette vilkår om mellom anna minstevassføring, omløpsventil og aktsemd i anleggsfasa.