Konsesjonssak - NVE

Strindelva kraftverk

Registreringsnummer
7269
Saksnummer
201305802
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Avslått søknad
Vedtaksdato
06.12.2018
Tiltakshaver
NORDVEST ENERGI AS
Fylke
Trøndelag
Kommune
Snåase – Snåsa
Vassdragsområde
128.C3Z
Søkt produksjon
12.00 GWh

 

NVE avslår søknaden frå Nordvest Energi AS om løyve til å byggje Strindelva kraftverk i Snåsa kommune fordi ei utbygging vil ha negative verknader for reindrift og landskap.

 

 

NVE har lagt stor vekt på dei negative konsekvensane tiltaket vil få for reindrifta i form av tapte vår- og vinterbeiteområder i nokre av dei mest urørte områdane for reindrifta. Området er svært skrint og med lite lausmasser. Ein røyrtrasé i  eit slik terreng med minimalt overdekke kan føre til at rein i eit varig perspektiv lettare vil trekke ned til veg og jernbane. NVE meiner at dei planlagde inngrepa med tilhøyrande negative konsekvensar for landskap i denne saka ikkje i tilstrekkeleg grad kan avbøtast.

 

Strindelva kraftverk ville hatt ein produksjon på 13,4 GWh, noko som svarar til straumbruken til om lag 670 husstandar.