Konsesjonssak - NVE

Okla vindkraftverk

Tiltakshaver
FALCK RENEWABLES VIND AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
200403198;200704489;201704187
Status
Konsesjon gitt
Dato
17.12.2013
Fylke
Vestland
Kommune
Stad
Søkt produksjon
71.40 GWh
Søkt effekt
21.00 MW

NVE ga 17.12.2013 Vestavind Kraft AS konsesjon til å bygge og drive Okla vindkraftverk. Det ble gitt konsesjon til et anlegg med samlet installert effekt inntil 21 MW. Vedtaket ble påklaget, og oversendt Olje- og energidepartementet for endelig avgjørelse. OED stadfestet NVEs vedtak den 12.06.2015.

I henhold til konsesjonen post 12 og 13 skal det utarbeides en detaljplan og MTA, som skal godkjennes av NVE før anleggsstart. NVE mottok detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan for Okla vindkraftverk 23.06.2017. NVE mottok endringer til planene i brev av 01.11.2017. NVE godkjente fremlagte planer i vedtak av 16.11.2017 med vilkår. Vedtaket ble ikke påklaget. NVE mottok søknad om endringer den 16.04.2019, som omfatter reduserte antall vindturbiner fra seks til fem, ny turbintype, hvor høyden er endret til 148,5 meter for alle fem vindturbinene og kildestøyen er redusert, i tillegg er turbinposisjonene justert og den interne veitraseen justert og noe redusert. NVE godkjente endringene i vedtak av 24.06.2019. Vedtaket ble påklaget og OED stadfestet NVEs vedtak 24.03.2020.