Konsesjonssak - NVE

Kvennåi kraftverk

Registreringsnummer
6894
Saksnummer
201207390
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Avslått søknad
Vedtaksdato
10.03.2017
Tiltakshaver
KVENNÅI KRAFTVERK AS
Fylke
Vestfold og Telemark
Kommune
Kviteseid
Vassdragsområde
016.BB2
Søkt produksjon
5.40 GWh

NVE har avslått søknad fra Kvennåi Falleigarlag om å bygge Kvennåi kraftverk. De anleggstekniske utfordringene som følger av terrenget og kostnadene forbundet med en eventuell realisering gjør at tiltaket etter NVEs vurdering ikke er realistisk.

Kraftverket var planlagt å utnytte et fall på 245 meter mellom kote 330 og kote 85, med to inntak på kote 330 i Mjaugedalsåi og Fisktjønnbekken. Det var planlagt en overføring fra Nystaulbekken med inntak på kote 330, og regulering av Nusstjørn mellom LRV på kote 614 og HRV på kote 606. Vannveien ville bli ca. 2 km nedgravd rørgate. Installert effekt i anlegget ville være 1,4 MW. Total produksjon var beregnet til ca. 5,4 GWh/år, med planlagt slipp av minstevannføring på 10 l/s hele året.

NVEs kostnadsberegninger gir vesentlige avvik fra søkers beregninger. Ved å legge NVEs kostnadsoverslag til grunn, får vi en utbyggingskostnad på 8,35 kr/kWh. NVE vurderer kostnadene ved tiltaket til å være svært høye i forhold til andre småskala vannkraftverk som har søkt konsesjon de siste årene. Etter NVEs vurdering vil tiltkaet medføre store inngrep i terrenget, med inntak, overføringer, regulering og rørgate som teknisk sett er krevende å gjennomføre. NVE mener at disse ulempene er så store at de er avgjørende for vår konklusjon.

Grunnet NVEs avgjørelse med vektlegging av landskapsmessige forhold, er tiltakets virkninger på naturmiljø eller andre allmenne interesser ikke vurdert nærmere.