Konsesjonssak - NVE

Revisjon av konsesjonsvilkår i Åbjøravassdraget

Registreringsnummer
5831
Saksnummer
200901562
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Revisjon av konsesjonsvilkår
Status
NVEs innstilling til OED (positiv)
Tiltakshaver
FORENINGEN TIL BÆGNAVASSDRAGETS REGULERING
Fylke
Innlandet
Kommune
Nord-Aurdal
Vassdragsområde
012.Z

 

NVE rår Olje- og energidepartementet til å gje Foreningen til Begnavasdragets Regulering (FBR) nye konsesjonsvilkår for reguleringa av Åbjøravassdraget.

 

 

 

Vassdraget går gjennom kommunane Vestre Slidre, Vang, og Nord-Aurdal i Oppland, og Gol og Hemsedal i Buskerud.

 

På bakgrunn av krav frå kommunane Gol, Vestre Slidre, Vang, Hemsedal og Nord-Aurdal har NVE handsama revisjon av konsesjonsvilkåra for Åbjøravassdraget.

 

NVE tilrår fleire tiltak som etter vår meining vil betre miljøforhalda i Åbjøravassdraget.

 

NVE tilrår at det blir gjeve moderne konsesjonsvilkår for reguleringa av vassdraget, som gjev moglegheit til å pålegge ulike avbøtande tiltak.

 

Av omsyn til fisk fiske og landskap tilrår NVE vilkår om slepp av minstevassføring i Buaråni, Tisleia og Flya. For Tisleia og Flya tilrår NVE eit auka slepp av minstevassførings samanlikna med dagens slepp.

 

NVE tilrår ikkje slepp av minstevassføring i Nøra eller Åbjøra og heller ikkje magasinrestriksjonar i Tisleifjorden, då fordelane for fisk eller vassmiljø ikkje veg opp for reduksjonen i kraftproduksjon og kostnadane dette ville ha ført med seg.

 

NVE tilrår å ikkje endre dagens magasinrestriksjonar for Flyvatn.