132 kV Håland-Fagrafjell

Tiltakshaver
LYSE ELNETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201912940
Status
Høring
Dato
06.01.2020
Fylke
Rogaland
Kommune
Sandnes, Klepp, Time

Høringsfrist: 28.02.2020

Uttalelser kan også sendes via epost til nve@nve.no, eller til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091, Majorstua, 0301 Oslo

NVE vil holde et offentlig møte 22.januar 2020, kl. 19.00. Møtet finner sted i Klepp skytterlag sitt skytterhus, Øksnevadvegen 1. NVE vil orientere om behandlingen av søknaden, mens Lyse Elnett vil være til stede og orientere om sine planer. Møtet er åpent for alle.

Noen høringsbrev har fått frist for uttalelse 28.2.2019. NVE gjør oppmerksom på at den riktige datoen er 28.2.2020.

Lyse Elnett søker om konsesjon etter energiloven for å bygge og drive 132 kV kraftledning Håland–Fagrafjell. Lyse Elnett søker også om en mindre justering av plasseringen av planlagte Håland transformatorstasjon og en endring den planlagte kraftledningen 132 kV Fagrafjell–Vagle. 

Lyse Elnett søker Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om konsesjon i medhold av energiloven
for å bygge og drive 132 kV kraftledning mellom planlagte Håland transformatorstasjon og ny Fagrafjell
transformatorstasjon. Ledningstraseen er ca. 18,8 km lang og vil berøre Klepp, Time og Sandnes
kommuner.

Lyse Elnett søkte 15.3.2019 om konsesjon for ny Håland transformatorstasjon. Lyse Elnett søker om å endre plasseringen av planlagte Håland transformatorstasjon 4 meter mot nord og øst. Endringen begrunnes med å redusere ulempene for berørt grunneier. Les mer om denne saken her.

Lyse Elnett søkte 25.4.2018 om konsesjon for to nye 132 kV kraftledninger mellom planlagte Fagrafjell transformatorstasjon og Vagle transformatorstasjon. De søker nå om at den ene forbindelsen Fagrafjell–Vagle bygges som dobbeltkurs med forbindelsen Håland–Fagrafjell mellom Plassatjørn og Fagrafjell, en strekning på ca. 2,1 km. Les mer om denne saken her.

Lyse Elnett søker om ekspropriasjonstillatelse for nødvendig grunn og rettigheter for å bygge og drive de elektriske anleggene etter ekspropriasjonsloven. Samtidig søker de om forhåndstiltredelse, som innebærer at grunn og rettigheter kan tas i bruk før skjønn er avholdt. Grunn- og rettighetshavere som blir berørt av ekspropriasjonssøknaden, kan finne relevant informasjon om hva det innebærer på www.nve.no/grunneierinfo