Nettplan Stor-Oslo - Ny 420 kV forbindelse Hamang - Bærum - Smestad

Tiltakshaver
STATNETT SF
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201908956
Status
Høring
Dato
23.08.2019
Fylke
Akershus, Oslo
Kommune
Bærum, Oslo

Høringsfrist: 01.01.2020

Uttalelser kan også sendes via epost til nve@nve.no, eller til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091, Majorstua, 0301 Oslo

Utsatt høringsfrist for uttalelse til konsesjonssøknaden. 

NVE har mottatt tilbakemeldinger på informasjonsmøtene vi har arrangert at mange ønsker bedre tid til å skrive høringsuttalelse enn før den opprinnelige fristen 1. november. Høringen av søknaden er viktig for å få et best mulig beslutningsgrunnlag før et vedtak kan fattes. På den bakgrunn utsetter NVE høringsfristen til 1.1.2020 for alle som ønsker å avgi høringsuttalelse i saken.  


Gjennom høring av konsesjonssøknaden ønsker vi å motta synspunkter på planene og forslag til tiltak som kan redusere negative virkninger.

Ny frist for å sende uttalelser til NVE er onsdag 1. januar 2020.

NVE har mottatt søknad fra Statnett SF om konsesjon og tillatelse til ekspropriasjon for en ny cirka 12 km lang 420 kV forbindelse mellom Hamang – Bærum og Smestad transformatorstasjoner i Bærum og Oslo kommuner. 

Hva Statnett søker om og hvorfor

Forbindelsen Hamang-Smestad består av to delstrekninger. Hamang til Bærum transformatorstasjon og Bærum til Smestad transformatorstasjon. NVE har mottatt søknad fra Statnett SF for å bygge enten luftledning eller kabel i bakken, hvor luftledning prioriteres foran en kabelløsning. Den nye forbindelsen vil i hovedsak gjenbruke dagens trasé ved begge alternativene. Ved en kabelløsning vil kabelen hovedsakelig legges i grøft, men for en kortere strekning i tunnel på delstrekningen Bærum-Smestad. Dagens luftledning vil bli fjernet samtidig som ny forbindelse bygges.

Søknadene er begrunnet med at strømforbruket i Oslo og Akershus har økt med over 30 prosent siden 1990. Med fortsatt befolkningsvekst og økt elektrifisering må kapasiteten på dagens forbindelse økes. Tiltaket er ledd i Nettplan Stor-Oslo, med formål om å øke kapasiteten og styrke forsyningssikkerheten i Oslo-regionen.