Konsesjonssak - NVE

Faurefjellet vindkraftverk

Tiltakshaver
NORSK VIND FAUREFJELLET AS
Sakstype(r)
Vind
Saksnummer
200709319;201502066;201904894;201912287
Status
Konsesjon gitt
Dato
01.12.2017
Fylke
Rogaland
Kommune
Bjerkreim
Søkt produksjon
228.48 GWh
Søkt effekt
67.20 MW

NVE godkjente 16. juni 2020 endringer i konsesjonen, og detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) for Faurefjellet vindkraftverk  i Bjerkreim kommune i Rogaland. Vedtakene er påklaget, og NVE sendte 30. september 2020 klagene til Olje- og energidepartementet for endelig avgjørelse. 


NVE godkjente 16.6.2020 den nye utbyggingsløsningen i detaljplanen/MTA for Faurefjellet vindkraftverk, og vedtok følgende endringer i konsesjonen for vindkraftverket:

  • maksimal installert effekt økt fra 60 MW til 67,2 MW
  • frist for idriftsettelse endret fra 31.12.2020 til 31.12.2021
  • varighet endret fra 31.12.2045 til 31.12.2046
  • redusert planområde (ca. 1,7 km2)
  • ny trasé for deler av adkomstveien


NVE avslo i vedtak av 21.08.2020 en søknad fra Norsk Vind AS om utsatt frist for idriftsettelse til 31.12.2022. Norsk Vind har påklaget NVEs vedtak i brev av 10.09.2020. NVE oversendte 30.09.2020 klagen til OED for endelig avgjørelse.


NVE ga den 15.09.2014 Hybrid Technology konsesjon til å bygge og drive Faurefjellet vindkraftverk i Bjerkreim kommune. Vedtaket ble påklaget, og stadfestet av Olje- og energidepartementet (OED) med tre tilleggsvilkår den 16.11.2017. NVE utstedte ny anleggskonsesjon i henhold til OEDs vedtak den 01.12.2017. Norsk Vind Faurefjellet AS har i ettertid overtatt konsesjonen til Faurefjellet vindkraftverk. De har også overtatt nettilknytningen til Faurefjellet vindkraftverk (egen anleggskonsesjon), en ca. 11 km 132 kV kraftledning til Måkaknuten transformatorstasjon.

Saksbehandlere:

Konsesjonpliktige endringer og detaljplan for Faurefjellet vindkraftverk: Marte Lundsbakken

MTA Faurefjellet vindkraftverk: Magnus Tandberg Holth

Filoversikten til høyre er ment som en oppsummering av viktige hendelser og steg i konsesjonsprosessen. For mer utdypende informasjon ber vi deg søke om innsyn på: https://einnsyn.no/sok?sort=