Konsesjonssak - NVE

Ny 132 kV kraftledning Dalen - Veland - Hjelmeland

Tiltakshaver
LYSE ELNETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201834746;201902776
Status
Konsesjon gitt
Dato
22.04.2021
Fylke
Rogaland
Kommune
Strand, Hjelmeland

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt Lyse Elnett AS anleggskonsesjon og ekspropriasjonstillatelse for bygging og drift av en ny 132 kV kraftledning mellom Dalen, Veland og Hjelmeland transformatorstasjoner. Det er også gitt tillatelse til bygging og drift av nye Veland og Hjelmeland transformatorstasjoner, samt oppgradering av eksisterende Dalen transformatorstasjon.

Bakgrunnen for NVEs vedtak er at dagens 50 kV kraftledning mellom Dalen, Veland og Hjelmeland er gammel og har ikke nok kapasitet til å sikre tilstrekkelig forsyning av strøm til det økende forbruket i Strand og Hjelmeland kommuner. 

NVE vurderer at omsøkte tiltak vil legge til rette for regionens økte forbruk og er nødvendig for å oppnå tilstrekkelig kapasitet og forsyningssikkerhet. NVE mener virkningene av tiltaket for nærmiljø og omgivelser blir størst i anleggsfasen, og har derfor satt vilkår om at Lyse Elnett skal utarbeide en miljø-, transport- og anleggsplan.