Sylling transformatorstasjon

Tiltakshaver
STATNETT SF
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201603036;201708842
Status
Konsesjon gitt
Dato
09.11.2017
Fylke
Buskerud
Kommune
Ringerike, Modum, Lier

NVE har den 09.11.2017 gitt Statnett tillatelse til å oppgradere og utvide Sylling transformatorstasjon. NVE har mottatt miljø, - transport- og anleggsplan (MTA), se vedlegg 20 i listen over dokumenter til høyre. MTA konkretiserer hvordan Statnett skal bygge anlegget. MTA skal godkjennes av NVE før anleggsstart og er nå på høring. Frist for å uttale seg er 26. januar 2018. Uttalelsen kan sendes elektronisk til nve@nve.no.

Sylling transformatorstasjon er viktig for strømforsyningen i østlandsområdet, i tillegg til å være viktig for kraftutveksling mot Sverige. Stasjonen er gammel, og har behov for oppgradering. Der er behov for å bygge et nytt kontrollbygg, og NVE har gitt tillatelse til å bygge dette på østsiden av stasjonen. Tillatelsen omfatter også utskifting av elektriske anlegg, å anlegge og oppgradere veier, å anlegge riggområder og å legge om en ledning inn til stasjonen.

NVE mener den største ulempen ved utvidelse av stasjonen er anleggsarbeidet, blant annet knyttet til anleggstransport og støy. Vi har satt vilkår om at Statnett skal utarbeide en miljø-, transport- og anleggsplan, og her skal Statnett beskrive anleggsarbeidet, inkludert en plan for massetransport, knuseverk mm. Planen skal godkjennes av NVE før anleggsstart.

Etter anleggsfasen mener NVE de negative virkningene er mindre, selv om stasjonsområdet utvides sammenliknet med i dag, men det vil være enkelte som kan få innsyn til bygget.