Konsesjonssak - NVE

420 kV Skaidi-Lebesby

Tiltakshaver
STATNETT SF
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
200904308;202016710
Status
Høring
Dato
19.03.2021
Fylke
Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku
Kommune
Hammerfest, Porsanger – Porsáŋgu – Porsanki, Lebesby, Deatnu-Tana

Høringsfrist: 14.05.2021

Kommersielle aktører og offentlige høringsinstanser oppfordres til å benytte elektronisk skjema over.
Alternativt kan man sende høringsuttalelse pr. e-post, pass da på å få med følgende momenter:
  1. Angi "Høringsuttalelse 202016710" i emnet på e-posten
  2. Dersom uttalelsen er sendt på vegne av en interesseorganisasjon, oppgi navn og organisasjonsnummer i innledningen
  3. E-posten sendes til uttalelse@nve.no
For mer informasjon, se høringsbrevet.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt konsesjonssøknad og konsekvensutredning fra Statnett for bygging av ny 420 kV kraftledning fra Skaidi til Lebesby. Som en del av prosjektet har også Repvåg Nett AS søkt om å få bygge en ny 132 kV kraftledning mellom Skaidi og Smørfjord. Tiltakene berører Hammerfest, Porsanger og Lebesby kommuner i Troms og Finnmark fylke

Høringsfristen er satt til 14.05.2021.


Statnett søker om å få bygge en 131 kilometer lang ny 420 kV kraftledning mellom Skaidi og Lebesby, samt å få tillatelse til å bygge ny transformatorstasjon i Lebesby. Repvåg Nett AS søke om å få bygge en ny 18 kilometer lang 132 kV kraftledning parallelt med eksisterende ledning mellom Skaidi og Smørfjord transformatorstasjoner.

Statnett og Repvåg Nett søker om konsesjon i medhold av energiloven. Konsekvensutredningen er utarbeidet i medhold av reglene i plan- og bygningslovens kap. 14 med forskrifter, og utredningsprogram fastsatt av NVE.

Statnett og Repvåg Nett søker også om ekspropriasjonstillatelse for nødvendig grunn og rettigheter for å bygge og drive de elektriske anleggene etter ekspropriasjonsloven. Samtidig søker de om forhåndstiltredelse, som innebærer at grunn og rettigheter kan tas i bruk før skjønn er avholdt. Grunn- og rettighetshavere som blir berørt av ekspropriasjonssøknaden, kan finne relevant informasjon om hva det innebærer på www.nve.no/grunneierinfo.  

Offentlig informasjonsmøte


NVE holdt digitalt offentlig møte onsdag 21. april 2021 kl 19.00. For å se opptak av møtet kan du klikke på denne linken:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjRlYjM5M2EtYTEyMy00NDMyLTk4MjItMDFiZTFiNmNiNWZi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bc8d840d-60c9-410b-b4fb-11b86806780c%22%2c%22Oid%22%3a%2262746283-a387-4722-b675-25b62f680a03%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a