Konsesjonssak - NVE

420 kV kabelanlegg Smestad-Sogn

Tiltakshaver
STATNETT SF
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201503008
Status
Konsesjon gitt
Dato
23.03.2018
Fylke
Oslo
Kommune
Oslo

NVE har gitt Statnett SF tillatelse til justert plassering av en planlagt fjellhall ved Smestad transformatorstasjon i Oslo. NVE  gir samtidig Statnett samtykke til ekspropriasjon av grunn- og rettigheter for bygging og drift av fjellhallen og av tidligere konsesjonsgitt kabeltunell mellom Smestad og Sogn.

Statnett fikk endelig konsesjon etter energiloven for anleggene den 19.04.2017 og arbeidene med kabeltunellen er igangsatt. NVE har på bakgrunn av dette også gitt Statnett tillatelse til forhåndstiltredelse etter oreigningslova § 25, som innebærer at grunn og rettigheter som søkes ekspropriert kan tas i bruk før skjønn er begjært.

Justert plassering av fjellhallen vil ikke gi nye virkninger og kun berører én grunneier på overflaten, som har ønsket endringen. For nærmere informasjon om omfang av ekspropriasjonstillatelsen og NVEs vurderinger vises det til notatet "Bakgrunn for vedtak".