420 kV kraftledning Lyse - Fagrafjell (tidligere Stølaheia)

Tiltakshaver
STATNETT SF
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
200902400
Status
Annet vedtak
Dato
06.03.2019
Fylke
Rogaland
Kommune
Sandnes, Stavanger, Time, Forsand

NVE har i innstilling til Olje- og energidepartementet av 6. desember 2018 anbefalt at Statnett får tillatelse til mindre endringer og tillegg til anbefalte 420 kV kraftledning Lyse-Fagrafjell og Fagrafjell transformatorstasjon. Anleggene ligger i kommunene Forsand, Sandnes og Time i Rogaland.

NVE anbefalte i innstilling 18. desember 2017 at Olje- og energidepartementet gir Statnett tillatelse til å bygge en ny transformatorstasjon ved Fagrafjell i Time og Sandnes kommuner, og en ny 420 kV kraftledning fra Lysebotn i Forsand kommune til Fagrafjell transformatorstasjon.

Begrunnelsen for NVEs anbefaling er at det er behov for å forbedre forsyningssikkerheten for strøm til Sør-Rogaland, inkludert Stavanger og Sandnes. Dagens forsyningssikkerhet er ikke god nok, og det kan oppstå situasjoner i kalde perioder der alminnelig forbruk blir koblet fra nettet om det oppstår feil i nettet.  Dette er ikke en akseptabel løsning for regionen, etter NVEs vurdering. Situasjonen vil forverres med økende strømforbruk. Avhengig av utviklingen i strømforbruket vil det anslagsvis rundt år 2035 ikke lenger være mulig å forsyne alt forbruket hele tiden, selv uten feil i nettet. Den nye kraftforbindelsen bør settes i drift i god tid føre en slik situasjon oppstår.

NVE mener at ledningen og transformatorstasjonen legger til rette for videre utvikling av kraftledningsnettet i regionen, og gir fleksibilitet i valg av løsninger videre. Tiltakene åpner for økt kraftforbruk og mulig tilknytning av ny kraftproduksjon.

NVE anbefaler at Statnett gis konsesjon til den nye ca. 67 km lange kraftledningen fra Lysebotn mot Fagrafjell, i traseer som i søknadene fra Statnett er benevnt som: 4.1 - 4.1.11 - 4.1 - 4.1.2 - 4.1 - 2/2B - X.2.1 - X.2 - X.2.3.

420 kV-ledningen vil erstatte eksisterende 132 kV ledning mellom Lysebotn og Seldalsheia i Sandnes. Virkningene av ledningen er i hovedsak økt synlighet, da den er større enn ledningen den erstatter. Den vil for det meste gå parallelt med eksisterende ledninger. Der ledningen går i ny trasé, blir endringene størst, etter NVEs vurdering. Den kan blant annet få virkninger for friluftsliv, kulturmiljø/kulturminner, landbruk, naturmangfold og boliger/gårdsbruk.

Fagrafjell transformatorstasjon vil ligge i et område med eksisterende masseuttak, og vil bety bortfall av en kystlyngheiforekomst og vesentlig redusere verdien av kulturmiljøet ved Fagrafjell.

NVE anbefaler at det i en konsesjon settes vilkår om tiltak for å redusere negative virkninger for omgivelsene, som for eksempel kamuflering av kraftledningen, skånsom skogrydding og merking med fugleavvisere på enkelte strekninger.