Konsesjonssak - NVE

Innvordfjellet vindkraftverk

Tiltakshaver
ZEPHYR AS
Sakstype(r)
Vind
Saksnummer
200704150
Status
Konsesjon gitt
Dato
24.04.2018
Fylke
Trøndelag
Kommune
Namsos, Flatanger
Søkt produksjon
391.00 GWh
Søkt effekt
115.00 MW

NVE gjev i medhald av energilova § 3-1 Zephyr AS løyve til å byggje og drive Innvordfjellet vindkraftverk med ein installert effekt på 115 MW. NVE gjev samstundes NTE Nett AS løyve til å byggje og drive ein om lag 34 km lang 66 kV kraftleidning mellom Innvordfjellet vindkraftverk og Daltrøa transformatorstasjon, via nye Solheim koplingsstasjon, for å knyte vindkraftverket til eksisterande nett.

Konsesjon til Innvordfjellet med tilhørende nettilknytning er påklaget. NVE har oversendte klagene til Olje- og energidepartementet for endelig behandling 29.05.2015. Klagene ble ikke tatt til følge og OED stadfestet NVEs vedtak 22.03.2018.

Filoversikten til høyre er ment som en oppsummering av viktige hendelser og steg i konsesjonsprosessen. For mer utdypende informasjon ber vi deg søke om innsyn på: https://einnsyn.no/sok?sort=