Nye Gjøv kraftverk

Registreringsnummer
8076
Saksnummer
201703638
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Søknad
Tiltakshaver
VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS
Fylke
Telemark
Kommune
Fyresdal
Vassdragsområde
019.CF
Søkt produksjon
4.47 GWh

Søknad om løyve til å bygge nye Gjøv kraftverk i Fyresdal kommune

Vest-Telemark Kraftlag AS ynskjer å nytte eit fall på 67 meter i vassfallet mellom Brutjønn og
Tovslitjønn. Inntaket er planlagt på det eksisterande inntaket til mikrokraftverket Gjøv på kote 603 med
kraftstasjon på kote 536. Vassvegen vil bli om lag 800 m lang og vera nedgraven heile strekninga.
Middelvassføringa i Tverråna er på 2007 l/s og planlagt maksimal slukeevne er 1885 l/s. Kraftverket vil
ha ein installert effekt på 0,99 MW og skal etter planane gje ein årleg produksjon på 4,47 GWh.
Utbygginga vil føre til redusert vassføring over ein strekning på om lag 1600 m i Tverråna og Tovsliåna.
Båe er ein del av det verna vassdraget «omr. vest for Fyresvatnet». Det er planlagt ei minstevassføring
på 250 l/s heile året.