Konsesjonssak - NVE

Nye Gjøv kraftverk

Registreringsnummer
8076
Saksnummer
201703638
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
09.09.2019
Tiltakshaver
VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS
Fylke
Vestfold og Telemark
Kommune
Fyresdal
Vassdragsområde
019.CF
Søkt produksjon
4.47 GWh

Løyve til nye Gjøv kraftverk

NVE gjev Vest-Telemark Kraftlag AS løyve til å byggje nye Gjøv kraftverk i Tverråne i Fyresdal.

I vedtaket har NVE lagt vekt at utvidinga og opprustinga av kraftverket vil ha avgrensa miljøeffektar og at utbygginga ikkje strir mot verneverdiane som er lagt til grunn for vassdragsvernet i Tverråne. Det nye kraftverket vil ta ut noko meir vatn enn gamle kraftverket, men til gjengjeld vil det bli stilt krav om minstevassføring på 250 l/s heile året på heile utbyggingsstrekninga.

Nye Gjøv kraftverk vil få ein årleg kraftproduksjon på om lag 4,5 GWh, noko som svarar til straumbruken til om lag 225 husstandar.