Konsesjonssak - NVE

Bremangerlandet vindkraftverk

Tiltakshaver
BREMANGERLANDET VINDPARK AS
Sakstype(r)
Vind
Saksnummer
200708328;201904158
Status
Konsesjon gitt
Dato
06.06.2017
Fylke
Vestland
Kommune
Bremanger
Søkt produksjon
293.76 GWh
Søkt effekt
86.40 MW

NVE har den 10.07.2020 godkjent konsesjonsendringer og detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) for Bremangerlandet vindkraftverk. Vi har også avslått søknad om endring av ilandføringssted for Bremangerlandet vindkraftverk.

NVE avslo 01.12.2015 søknad om konsesjon fra Bremangerlandet Vindpark AS. Vedtaket ble påklaget av tiltakshaver og OED omgjorde vedtaket 06.06.2017.

NVE har godkjent følgende endringer i konsesjonen for vindkraftverket:
  • endring i samlet installert effekt fra 80,0 MW til 86,4 MW
  • utvidelse av planområdet i øst med 9000m2 for å etablere massetak langs adkomstveien til planområdet 
  • endring i vindkraftanleggets interne spenningsnivå fra 22 kV til 33 kV
NVE avslår konsesjonssøknaden om å bruke Oldeide kai som ilandføringssted og legger til grunn at Olje- og energidepartementet (OED) tok endelig stilling til transportløsning og Smørhamn som ilandføringssted i sitt klagevedtak fra 6. juni 2017. 

NVE har satt vilkår om at Bremangerlandet Vindkraftverk AS skal installere et system som gjør at hinderlysene på vindturbinene er avslått, med unntak av når luftfartøy er nær vindkraftverket. Vi har også satt vilkår om etterundersøkelser av fugl og flaggermus og et oppdatert støyvilkår. I tillegg er det satt en rekke vilkår som forutsetning for godkjenning av planene.

NVE konstaterer at anleggsarbeidet med vindkraftverket ikke kan starte før Bremangerlandet Vindkraftverk AS har sendt inn oppdatert MTA-plan på transportruten fra Smørhamn til planområdet.

NVE har også 10.07.2020 gitt tillatelse til endringer i nettilknytingen av Bremangerlandet Vindkraftverk. Du kan lese mer om denne saken her.

Filoversikten til høyre er ment som en oppsummering av viktige hendelser og steg i konsesjonsprosessen. For mer utdypende informasjon ber vi deg søke om innsyn på: https://einnsyn.no/sok?sort=