Konsesjonssak - NVE

Tindåga kraftverk

Registreringsnummer
7840
Saksnummer
201605275
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
01.03.2017
Fylke
Nordland
Kommune
Gildeskål
Vassdragsområde
161.22
Søkt produksjon
7.10 GWh

Løyve til Tindåga kraftverk


NVE gjev Salten Kraftsamband Produksjon AS løyve til å byggje Tindåga kraftverk i Gildeskål kommune i Nordland fylke. Kraftverket vil produsere om lag 7 GWh årleg. Det svarar til straumbruken til ca. 350 husstandar.

I vedtaket legg NVE vekt på at ein utbygging av Tindåga kraftverk vil vere eit bidrag til auka fornybar kraftproduksjon med begrensa effektar for miljø og brukarinteresser.

Kraftverket er planlagt i Tindåga, med hovudinntak på kote 295 og kraftstasjon på kote 12. Vassvegen frå inntaket til kraftstasjonen skal gå som nedgraven røyrgate. NVE har vurdert tiltaket å medføre akseptable og relativt små ulemper for naturmiljøet. NVE har fastsette ei minstevassføring på 100 l/s i sommersesongen (1/5 -30/9) og 37 l/s resten av året.

NVE vurderer at i sum er nytten av tiltaket større enn skader og ulemper for private og allmenne interesser, og gjev difor løyve til bygging av Tindåga kraftverk.

Konsesjonen for Tindåga kraftverk ble 07.02.2018 overført til de to grunneierne Karsten Steen og Steinar Pettersen.