Sagaelva kraftverk

Registreringsnummer
7520
Saksnummer
201407141
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Søknad
Tiltakshaver
FLORA KOMMUNE
Fylke
Sogn og Fjordane
Kommune
Flora
Vassdragsområde
085.61Z
Søkt produksjon
9.10 GWh

NVE har motteke ein søknad frå Flora kommune, datert 31.5.2018, om løyve til å byggje Sagaelva kraftverk i Flora kommune.

Sagaelva kraftverk vil nytte eit fall på 330 m i Sagaelva med inntak på kote 335 og kraftstasjon på kote 5. Utbygginga vil føre til redusert vassføring på ei 2200 m lang elvestrekning i Sagaelva. Vassvegen blir om lag 2250 m og skal utførast som nedgraven røyrgate. Det er planlagt mellombels anleggsveg langs røyrtraseen. Middelvassføringa i Sagaelva er berekna til 680 l/s, og kraftverket er planlagt med ei maksimal slukeevne på 1360 l/s. Kraftverket får ein installert effekt på 3,6 MW og vil etter planane gje ein årsproduksjon på om lag 9,1 GWh. Det er planlagt slepp av minstevassføring tilsvarande alminneleg lågvassføring på 32 l/s heile året. Det er òg søkt om løyve etter energilova for bygging og drift av Sagaelva kraftverk med tilhøyrande koplingsanlegg og kraftline. Søknaden skal handsamast etter reglane i kapittel 3 i vassressurslova og gjeld løyve etter vassressurslova § 8. Søknaden skal òg vurderast etter «forskrift om konsekvensutredninger etter sektorlover».