Iungsdalen mikrokraftverk

Registreringsnummer
6776
Saksnummer
201204242
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
21.05.2015
Tiltakshaver
DEN NORSKE TURISTFORENING OSLO OG OMEGN
Fylke
Buskerud
Kommune
Ål
Vassdragsområde
012.CFBG1
Søkt produksjon
0.29 GWh

NVE har mottatt søknad fra Den Norgske Turistforening Oslo og Omegn om tillatelse til å bygge Iungsdalsytta Mikrokraftverk i Ål og Hol kommuner.

DNT ønsker å utnytte fallet i Fossebrekka til kraftproduksjon for å forsyne Iungsdalshytta med strøm. Hytta har i dag strømforsyning via dieselaggregat. Inntaket plasseres på kote 1110 og kraftstasjon på kote 1092 nede ved Djupsvatnet. Fallhøyde er 18 m og det skal graves ned en rørgate på 230 m med diameter på 450 mm. Det skal graves jordkabel fra kraftverket og inn til turisthytta. Det skal slippes minstevannføring på 150 l/s og alminnelig lavvannføring er beregnet til 118 l/s. Det er også søkt om tillatelse etter energiloven for bygging og drift av Iungdalshytta Mikrokraftverk med tilhørende koplingsanlegg og kraftlinje.