Konsesjonssak - NVE

Revisjon av konsesjonsvilkår for Suvdøla

Registreringsnummer
6204
Saksnummer
201005087
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Revisjon av konsesjonsvilkår
Status
Revidert konsesjon
Vedtaksdato
20.09.2019
Tiltakshaver
DRANGEDAL EVERK KF
Fylke
Vestfold og Telemark
Kommune
Drangedal
Vassdragsområde
017.FZ

Reviderte vilkår for Suvdølareguleringene i Drangedal og Nissedal er fastsatt ved kgl. resolusjon 20.9.2019

Revisjonssaken gjelder konsesjoner gitt i 1957 om regulering av Kleppsvatn m.fl., i 1961 om regulering av Måvatn, Kresbutjern og Ortjern samt overføring av Heibekken til Suvdølavassdraget, i 1963 om regulering og overføring av Lianelva og Holmevatn, samt planendringer i de gitte konsesjonene og fastsettelse av nytt manøvreringsreglement i 1966. Drangedal Everk KF er konsesjonær for reguleringene og er et heleid kommunalt foretak.

Det er fastsatt nye standardvilkår som vil gi vassdragsmyndighetene hjemmel til å pålegge relevante avbøtende tiltak. Det er pålagt minstevannføringsslipp i sommermånedene fra inntaket i Buvasselva, som vil gi positiv effekt for friluftsliv og bading i Suvdøla. Minstevannføringen medfører ubetydelig krafttap. I Kleppselva - i den øverste delen av Suvdølavassdraget, er dagens frivillige minstevannføringsslipp fastsatt som vilkår i manøvreringsreglementet. Det er allerede bygget terskler i elva, og elvestrekningen benyttes aktivt til både fiske og friluftsliv.

Av hensyn til de lokale friluftsinteressene er det gitt pålegg om at tilsiget til Kleppsvatn skal prioriteres til å fylle opp magasinet i perioden medio mai til medio september. Konsesjonæren har allerede imøtekommet - eller vil på frivillig basis imøtekomme - de fleste kravene som ellers er reist når det gjelder båt- og friluftsliv.

 

 

Revisjonssaken er relatert til 017.FZ Suvdøla med RevID: 122 i NVE Rapport 49/2013