Konsesjonssak - NVE

Holmen kraftverk, Jordalen

Registreringsnummer
5845
Saksnummer
200902382
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
28.02.2014
Tiltakshaver
HOLMEN KRAFT AS
Fylke
Vestland
Kommune
Voss
Vassdragsområde
071.AA
Søkt produksjon
71.00 GWh

Det er ved kongelig resolusjon av 28.2.2014 gitt konsesjon til Holmen Kraft AS for å  bygge Holmen kraftverk.

I Olje- og energidepartementets merknader står det blant annet: Det omsøkte kraftverket vil lokaliseres i Aurland og Voss. Kraftverket vil få en installert effekt på 22 MW og en midlere årsproduksjon på cirka 71 GWh, som utgjør strømforbruket til 3 550 norske husstander. Den nederste delen av Jordalselva inngår i Nærøydalsvassdraget. Dette er et nasjonalt laksevassdrag. Prosjektområdet ligger delvis innenfor Nærøyfjorden landskapsvernområde, som er oppført på UNESCOs verdensarvliste. Kraftverksutløpet og pumpeanlegget vil ligge innenfor landskapsvernområdet, men vil medføre små visuelle virkninger.

Som en konsekvens av kraftverket, vil det også bygges en ny vei inn til Jordalen. Veien i dag er svært rasutsatt, og stenges flere ganger hvert år. Den nye planlagte veien skal gå i tunnel hele strekningen, og vil ha store positive konsekvenser for de fastboende og landbruket i Jordalen. Veien vil bidra til å legge til rette for fortsatt bosetting i Jordalen.

I vurderingen av om konsesjon skal gis, har departementet lagt vekt på at utbyggingen av Holmen kraftverk vil gi 71 GWh /år i ny produksjon, og at det er et verdifullt bidrag til målet om økt fornybar kraftproduksjon. Departementet har også vektlagt at Voss og Aurland kommuner er positive til tiltaket, da tiltaket i tillegg til utbygging av økt fornybar energi, sikrer trygg adkomst til Jordalen som er viktig for å opprettholde bosettingen i bygda. Departementet har også merket seg at de fleste andre høringsinstansene i hovedsak er positive til en utbygging av kraftverket, selv om det har vært uenighet om deler av ledningstraseen.

Det er foreslått en rekke avbøtende tiltak for å redusere de negative konsekvensene av inngrepet av hensyn til biologisk mangfold, fisk og landskap. Krav om slipp av minstevannføring, installasjon av omløpsventil og etablering av et pumpeanlegg vil redusere konsekvensene for fisk på anadrom strekning, og sikre at vassdragstilknyttet flora og fauna opprettholdes i og ved elva. Med forslagene til avbøtende tiltak finner departementet at de negative konsekvensene av tiltaket er akseptable.

Departementet mener at de samfunnsmessige fordelene av tiltaket utvilsomt veier tyngre enn hensynet til den enkelte grunneier eller rettighetshaver som blir berørt av tiltaket, og at vilkårene for ekspropriasjon derfor er til stede, jf. oreigningslova § 2. Departementet mener at vilkåret for forhåndstiltredelse i oreigningslova § 25 ikke er oppfylt, og vil komme tilbake til dette spørsmålet når skjønn er begjært.

Meir om kraftleidningen frå Holmen til Kjønnagard