Konsesjonssak - NVE

Vangjolo kraftverk

Registreringsnummer
5180
Saksnummer
200707212
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
07.09.2010
Tiltakshaver
CLEMENS KRAFT HOLDING AS
Fylke
Vestland
Kommune
Voss
Vassdragsområde
062.E11
Søkt produksjon
26.70 GWh

Løyve til Vangjolo kraftverk NVE gjev Fjellkraft Vangjolo AS løyve til å bygge Vangjolo kraftverk i Voss kommune i Hordaland. Kraftverket vil få ein årleg produksjon på om lag 26 GWh, noko som svarar til straumbruken til rundt 1300 husstandar.

Utbygginga vil nytte ei fallhøgd på om lag 485 meter og endre naturleg vassføring på ei ca. 2 km lang elvestrekning. NVE meiner det omsøkte prosjektet vil kunne medføre negative konsekvensar for biologisk mangfald, landskap og friluftsliv. Med avbøtande tiltak som mellom anna auka slipp av minstevassføring, flytting av kraftstasjonen og avlaup tilbake til Vangjolo meiner NVE at tiltaket kan realiserast utan for store belastingar for allmenne interesser.