132 kV kraftledning Finnfjordbotn-Silsand

Tiltakshaver
TROMS KRAFT NETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201904820
Status
Søknad
Dato
19.11.2019
Fylke
Troms
Kommune
Tranøy, Lenvik

Troms Kraft Nett søker om en ny 132 kV kraftledning fra Finnfjordbotn transformatorstasjon til Silsand transformatorstasjon i Lenvik kommune, Troms. 

Troms Kraft Nett søker om ett traséalternativ, alternativ 2. Den omsøkte kraftledningestraseen er 8,2 km lang. Ut fra Finnfjordbotn transformatorstasjon søkes det om en 1,7 km lang jordkabel til Botnen videre en 4,4 km lang luftledning til Gisundet og en 2 km lang sjøkabel over Gisundet med kabel videre til Silsand transformatorstasjon. 

I tilleggssøknad av 19. november søker Troms Kraft Nett om justeringer av alternativ 2. Videre trekker de tidligere omsøkt traséalternativ 1.

Ledningen skal erstatte dagens 66 kV ledning på samme strekning. Denne er skal rives etter at ny ledning er bygget. 

Som en følge av tiltaket vil det være behov å utvide Silsand transformatorstasjon, med et nytt bygg på ca. 100 m2 som skal huse GIS-anlegg. 

Søknaden er begrunnet med økt forsyningssikkerhet. I tillegg er det forventet forbruksøkning innen næringsutvikling og kraftproduksjon.