Konsesjonssak - NVE

Omlegging 132 kV kraftledning mellom Knardalstrand og Roligheten

Tiltakshaver
SKAGERAK NETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201842885
Status
Søknad
Dato
12.05.2020
Fylke
Vestfold og Telemark
Kommune
Porsgrunn, Skien

NVE har mottatt konsesjonssøknad fra Skagerak Nett AS for bygging av en ca. 1,1 km lang 132 kV jordkabel i kabeltunnel mellom Knardalstrand og Roligheten transformatorstasjoner i Porsgrunn og Skien kommuner. De søker også om å etablere et gassisolert 132 kV koblingsanlegg i Roligheten transformatorstasjon.

Skagerak Nett søker om å fremføre den nye 132 kV jordkabelen i en ny kabeltunnel mellom stasjonene. Kabeltunnelen er planlagt bygget ved styrt boring i løsmasser og fjell, og føres delvis under Porsgrunnelva. Dagens ca. 1,3 km 132 kV luftledning med fem mastepunkter mellom transformatorstasjonene skal rives og fjernes etter at den nye kabelforbindelsen er satt i drift.

Begrunnelsen for tiltaket er at dagens ledningsmaster er gamle og i dårlig forfatning. Det er ikke mulig å reparere mastene, og forsyning av industri på Herøya gjør det ikke mulig med langvarig utkobling av 132 kV-ledningen. Skagerak Nett vurderer derfor at det må bygges en ny 132 kV-forbindelse mellom stasjonene. Anleggsarbeidet er antatt å ta inntil to år.