Konsesjonssak - NVE

Ombygging av Tronsholen transformatorstasjon

Tiltakshaver
LYSE ELNETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201601599;201840476
Status
Konsesjon gitt
Dato
09.05.2019
Fylke
Rogaland
Kommune
Sandnes

Lyse Elnett har fått tillatelse til å bygge om Tronsholen transformatorstasjon i Sandnes kommune, Rogaland fylke.

NVE har gitt Lyse Elnett tillatelse til å erstatte dagens utendørs 132 kV koblingsanlegg i Tronsholen transformatorstasjon med et nytt innendørs, gassisolert koblingsanlegg på stasjonsområdet. Det nye bygget vil ha ca. 375 m2 grunnfate og to etasjer, i tillegg til kabelkjeller. Lyse Elnett får samtidig konsesjon til å skifte ut en av dagens transformatorer i fjellanlegget med en ny på samme plass. Tillatelsen gjelder også tilhørende elektriske anlegg, justering og kabling av eksisterende ledninger og midlertidige anleggsveier og riggplasser.

NVE gir konsesjon til de nye anleggene, fordi dagens er gamle og må fornyes. Fornyelse av Tronsholen transformatorstasjon er viktig for å sikre kraftforsyningen i Sandnes-området. Etter NVEs vurdering vil endringene Lyse Elnett får konsesjon til, gi begrensede virkninger for omgivelsene.

Tillatelsen gis med vilkår om at Lyse Elnett skal utarbeide en miljø-, transport- og anleggsplan, som skal godkjennes av NVE før anleggsstart. Lyse Elnett pålegges også å dokumentere endringene de gjennomfører i Tronsholen transformatorstasjon, da denne stasjonen er et av kraftoverføringens utvalgte kulturminner.

Lyse Elnett har samtidig fått ekspropriasjonstillatelse til erverv av nødvendige rettigheter til bygging og drift av de nye anleggene, der anlegg eller anleggsarbeid berører arealer utenfor stasjonstomten, som Lyse Elnett selv eier. Det er en forutsetning av Lyse Elnett forsøker å inngå minnelige avtaler med berørte grunneiere og rettighetshavere. Grunneiere som berøres av ekspropriasjonstillatelsen kan finne mer informasjon om hva dette innebærer på www.nve.no/grunneierinfo.