Konsesjonssak - NVE

420 kV kabel Sogn-Ulven

Tiltakshaver
STATNETT SF
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201800810;202101545
Status
Høring
Dato
03.03.2021
Fylke
Oslo
Kommune
Oslo

Høringsfrist: 19.04.2021

Kommersielle aktører og offentlige høringsinstanser oppfordres til å benytte elektronisk skjema over.
Alternativt kan man sende høringsuttalelse pr. e-post, pass da på å få med følgende momenter:
  1. Angi "Høringsuttalelse 202101545" i emnet på e-posten
  2. Dersom uttalelsen er sendt på vegne av en interesseorganisasjon, oppgi navn og organisasjonsnummer i innledningen
  3. E-posten sendes til uttalelse@nve.no
For mer informasjon, se høringsbrevet.
NVE gjennomfører felles høring av miljø-, transport- og anleggsplanen og endringssøknaden fra Statnett. Merknader til endringssøknaden og/eller MTA-planen sendes skriftlig til NVE innen 19.04.2021. Vi oppfordrer til at uttalelser til MTA-planen sendes til nve@nve.no. Det må fremgå av uttalelsen hvorvidt den gjelder endringssøknaden, MTA-planen eller begge. 

Statnett SF fikk den 05.09.2019 konsesjon til å bygge 420 kV kabler i tunell mellom Sogn og Ulven transformatorstasjoner. Olje- og energidepartementet stadfestet vedtaket den 06.11.2020. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ga den 05.09.2019 Statnett SF konsesjon til å bygge en om lag 6,4 km lang tunell for å drive et 420 kV kabelanlegg mellom Sogn og Ulven transformatorstasjoner i Oslo. Ny tunell skal bygges i fjell og uttak av masser skal gjøres på Ulven og via et tverrslag ved Rektorhaugen på Ullevål. Tillatelsene er gitt med krav om tiltak for å begrense støy og støv i anleggsperioden. Samlet byggetid for hele prosjektet er beregnet til ca. fire år, hvorav bygging av tunellen forventes pågå i drøyt to år.

Begrunnelsen er at de eksisterende 300 kV-kablene mellom Sogn og Ulven er gamle og i dårlig teknisk stand. Kabelforbindelsen er viktig for forsyningssikkerheten i Oslo og Bærum. NVE mener derfor det er behov for å fornye kablene.

Tillatelsene og notatet "Bakgrunn for vedtak" kan lastes ned til høyre. 

Olje- og energidepartementet stadfestet NVEs vedtak den 06.11.2020 etter klagebehandling. 

Endringssøknad 

Statnett søkte den 16.02.2021 om konsesjon for å gjøre  noen mindre endringer i det konsesjonsgitte anlegget. Statnett søker om endret plassering av pumpestasjon under grunnen og for etablering av borehull for pumpeledning med permanent kum i dagen ved Økern. Statnett søker også om endret utforming og trasé for ny kabeltunnel ved Ulven transformatorstasjon. Søknaden kan lastes ned til høyre. 

Miljø-, transport- og anleggsplan

NVE mottok den 05.02.2021 miljø-, transport- og anleggsplan (MTA-plan) fra Statnett for bygging av nytt 420 kV kabelanlegg. MTA-planen er nå under behandling og kan lastes ned til høyre.