Konsesjonssak - NVE

Føssa kraftverk

Registreringsnummer
4770
Saksnummer
200703001
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
13.02.2009
Tiltakshaver
FØSSA KRAFTVERK AS
Fylke
Trøndelag
Kommune
Orkland
Vassdragsområde
121.B43A
Søkt produksjon
4.30 GWh

NVE har gjeve Føssa kraftverk AS løyve til bygging av Føssa kraftverk i Meldal kommune i Sør-Trøndelag. Kraftverket vil gje ein årleg produksjon på om lag 4,3 GWh, noko som svarar til straumbruken til rundt 215 husstandar.

Årleg produksjon i kraftverket vert om lag 4,3 GWh noko som svarar til straumbruken til rundt 215 husstandar. Kraftverket vil nytte eit fall på ca. 320 meter over om lag 2300 meter i Føssa.

Av omsyn til biologisk mangfald og landskapsinteresser, har NVE fastsett ei minstevassføring på 20 l/s heile året.

Av omsyn til anadrom strekke i nasjonalt laksevassdrag nedstrøms kraftverket, og av omsyn til reindrift, landskap og friluftsinteresser, gjev NVE ikkje løyve til omsøkt regulering av Føssjøen.

NVE vurderer utbygginga med dei fastsette avbøtande tiltaka å vere akseptabel i høve til allmenne og private interesser.