66 (132) kV Eidesfossen - Herand

Tiltakshaver
HARDANGER ENERGI NETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201602636
Status
Konsesjon gitt
Dato
05.01.2018
Fylke
Hordaland
Kommune
Jondal

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) gav den 05.01.2018 Hardanger Energi Nett AS konsesjon og samtykke til ekspropriasjon til å bygge og drive ein ny 66 (132) kV-kraftleidning mellom Eidesfossen transformatorstasjon og Herand i Jondal kommune i Hordaland fylke, samt ein ny transformatorstasjon ved Herand. 

Den 23.01.2019 søkte Hardanger Energi Nett om endra plassering av ny transformatorstasjon ved Herand (Trå). Dei søker om flytte stasjonen ca. 50 meter nord for gjeldande konsesjonsgitte plassering. 

NVE gjer konsesjon til to ulike traséalternativ, 3-m-l-f og 3-m-f, som avheng av kva for kraftverk som vert bygd i Krossdalen. Det betyr at kraftleidningen skal byggast med jordkabel mellom 2,7 og 3,9 km frå Eidesfossen, og at den resterande strekningen skal byggast med luftleidning. Grunngjevinga for vedtaket er at nettanlegget vil gje nettkapasitet til Herand kraftverk i Jondal kommune. Nettanlegget vil også redusere nettapa for overføring av anna kraftproduksjon nord for Herand, og samstundes gje ein noko auka forsyningstryggleik i Jondal og Ullensvang vest for Sørfjorden. NVE har satt vilkår om at det må byggast ut minimum 24 MW ny kraftproduksjon før nettanlegget kan realiserast.