Revisjon av konsesjonsvilkår og ny reg.kons for priv. andeler - Holsreguleringen

Registreringsnummer
3088
Saksnummer
201005907,200104026,199600967
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Revisjon av konsesjonsvilkår
Status
Revisjonsdokument
Tiltakshaver
E-CO Vannkraft AS
Fylke
Buskerud
Kommune
Hol, Ål
Vassdragsområde
012.CFZ

Krav om vilkårsrevisjon ble fremma av Hol og Ål kommunar i 1998, og NVE vedtok å opne revisjonssak 29.06.2000. E-CO Energiproduksjon utarbeidde eit revisjonsdokument som ble sendt på høyring 07.05.2001, og NVE arrangerte synfaring i 20.06.2002. Saka ble så stoppa for å vente på ei avgjerd i Vinstrasaka. NVE avgjorde i 2012 at handsaminga av saka skulle starte opp att. Oppdatert revisjonsdokument har vore på offentleg høyring, og avsluttande synfaring ble gjennomført 22.09.2016. Ein del av krava angår forhold som det òg må takast stilling til ved handsaminga av søknadane om Frosen kraftverk og Mjåvatn kraftverk.

 

Revisjonssaken er relatert til 012.CZ Hol med RevID: 106 i NVE Rapport 49/2013