Ny 132 kV dobbelkursleidning Bø–Meland

  1. Ikke fullført Under behandling
  2. Ikke fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
FAGNE AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
202203776
Status
Søknad
Dato
10.02.2022
Fylke
Rogaland
Kommune
Karmøy

NVE har motteke konsesjonssøknad fra Fagne om ein ny 132 kV dobbelkurs kraftledning frå Bø til Meland i Karmøy kommune, Rogaland fylke.


Fagne søkjer om å byggje, eige og drive ein om lag 5 km lang ny 132 kV kraftleidning fra Bø transformatorstasjon til Meland. Det er søkt om ein hovedutrasé, med totalt tre undertrasear. Fagne søkjer også om å rive dagens 66 kV kraftleidning, samt å erstatte dagens tremaster med nye rundstålmaster. Fagne grunngjev søknaden med at eksisterande 66 kV nett er dimensjonert for svakt for dagens behov og forventa vekst. Det er difor naudsynt å heve overføringskapasiteten i dagens regional nett på Karmøy ifølge Fagne.

NVE har behov for tilleggsopplysningar før vi kan behandle søknaden frå Fagne, og har i brev av 28.04.23 bedt Fagne om nye utredningar for fleire tema.