132 kV Åbjøra-Gjøvik

Tiltakshaver
ELVIA AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
202202032
Status
Utredningsprogram fastsatt
Dato
31.10.2022
Fylke
Innlandet
Kommune
Gjøvik, Søndre Land, Nordre Land, Sør-Aurdal, Etnedal, Nord-Aurdal

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har 31. oktober 2022 fastsatt utredningsprogram for Elvias planer om nye 132 kV kraftledninger mellom Åbjøra, Bagn, Dokka og Gjøvik transformatorstasjoner. Vurderingene er basert på høringsuttalelser samt NVEs egen kunnskap og erfaringer.

Dagens 132 kV dobbeltkursledning mellom de nevnte transformatorstasjonene ble bygget på 1950- og 60 tallet, og nærmer seg sin tekniske levetid. Det er heller ikke tilstrekkelig kapasitet til å overføre produksjon fra Valdres til forbruksområder lenger øst. I tillegg forventer Elvia at forbruket vil øke de nærmeste årene som følge av befolkningsvekst, næringsutvikling og kraftkrevende industri. Kraftledningen har ikke gjennomgående jordline og de strømførende linene har enkelte steder for lav høyde over bakken i forhold til gjeldende krav. På bakgrunn av dette, og hensynet til forsyningssikkerheten i området, ønsker Elvia å bygge to nye 132 kV kraftledninger som vil erstatte dagens om lag 75 km lange ledning.

Tiltaket vil berøre Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Etnedal, Nordre Land, Søndre Land og Gjøvik kommuner i Innlandet fylke.