Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Syrtveit kraftverk

  1. Ikke fullført Under behandling
  2. Ikke fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
8716
Saksnummer
202104328
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Melding (KU-sak)
Tiltakshaver
AGDER ENERGI VANNKRAFT AS
Fylke
Agder
Kommune
Evje og Hornnes
Vassdragsområde
021.D0
Søkt produksjon
117,00 GWh

NVE har fastsatt utredningsprogram for Syrtveit kraftverk i Otra

NVE fastsetter konsekvensutredningsprogram (KU-program) for det planlagte Syrtveit kraftverk i Otravassdraget, Evje og Hornnes kommune i Agder. Programmet er fastsatt på bakgrunn av innsendt melding fra Agder Energi Vannkraft AS med forslag til utredningsprogram, innkomne høringsuttalelser og NVEs egne vurderinger. De forestående utredningene skal synliggjøre konsekvensene av utbyggingsplanene slik de er beskrevet i meldingen. NVEs beslutning er hjemlet i forskrift om konsekvensutredninger § 16 første ledd, jf. § 6 første ledd bokstav c og vedlegg I 15. b).

Utbyggingsplanene

NVE har mottatt en melding fra Agder Energi Vannkraft AS om utbygging av kraftverk i Syrtveitfossen i Evje og Hornnes kommune. Kraftverket er planlagt med inntak ovenfor dam Byglandsfjord og utløp nedenfor Syrtveitfossen. Foreløpige produksjonsberegninger basert på utnyttelse av et bruttofall på 16,5 m, slukeevne på 135 m3/s og minstevannføring på 15 m3/s (tilsvarer gjeldende minstevannføring ut av Byglandsfjorden) gir en midlere kraftproduksjon på om lag 117 GWh ved 20 MW installert effekt.

Informasjon om NVEs behandling av meldingen

Meldingen skal behandles etter plan- og bygningslovens regler om konsekvensutredninger. Formålet med meldingen er å belyse hvilke konsekvenser tiltaket kan få for miljø, naturressurser og samfunn, og hva det bør tas hensyn til under den videre planleggingen. Gjennom høring av meldingen og forslaget til konsekvensutredningsprogram (KU-program) ønsker NVE å få innspill til hvilke utredninger som bør gjennomføres før det utarbeides en konsesjonssøknad om bygging av kraftverket. NVE vil fastsette et KU-program for tiltaket med utgangspunkt i meldingen, innkomne høringsuttalelser og egne vurderinger. I tillegg til meldingen er det utarbeidet en brosjyre som beskriver tiltaket kort.