Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

132 kV Salten - Valljord, 132 kV fra Sjønstå–Valljord til Fauske transformatorstasjon

  1. Ikke fullført Under behandling
  2. Ikke fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
ARVA AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
202112532
Status
Søknad
Dato
20.07.2021
Fylke
Nordland
Kommune
Fauske – Fuossko, Sørfold

OM SØKNADEN
Arva AS søker om ny 132 kV-luftledning mellom Salten og Valljord, og flere tiltak ved Fauske og Valljord transformatorstasjoner. Anleggene ligger i Fauske og Sørfold kommuner i Nordland.

Arva AS melder om utilstrekkelig nettkapasitet i indre Salten og Bodøregionen, både i situasjoner med høyt forbruk og lav produksjon, og i situasjoner med lavt forbruk og høy produksjon. Arva søker derfor om konsesjon til å bygge:
  • ca 9 km ny 132 kV-luftledning mellom Salten og Valljord transformatorstasjoner. Ledningen er i hovedsak søkt parallellt med eksisterende ledninger.
  • nytt GIS (innendørs, gassisolert) anlegg ved Valljord transformatorstasjon. Stasjonen vil utvides med ca 165 m2. Arva søker også om ca 130 m jordkabel inn til stasjonen.
  • to 132 kV-luftledninger på 900 og 940 m, mellom eksisterende master ved Vommestadheia og Fauske transformatorstasjon
  • to nye bryterfelt i Fauske transformatorstasjon. Stasjonen vil utvides med ca 500 m2.
Arva søker også om ekspropriasjonstillatelse for nødvendig grunn og rettigheter for å
bygge og drive de elektriske anleggene. Samtidig søker de om
forhåndstiltredelse, som innebærer at grunn og rettigheter kan tas i bruk før skjønn er
avholdt. Grunn- og rettighetshavere som blir berørt av ekspropriasjonssøknaden, kan
finne relevant informasjon om hva det innebærer på www.nve.no/grunneierinfo.

Søknaden med vedlegg kan lastes ned fra denne siden.