Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Utvidelse av Orkdal transformatorstasjon

  1. Ikke fullført Under behandling
  2. Ikke fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
STATNETT SF
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
202102723
Status
Søknad
Dato
04.02.2021
Fylke
Trøndelag
Kommune
Orkland

NVE har mottatt søknad fra Statnett SF om utvidelse og fornyelse av Orkdal transformatorstasjon i Orkland kommune.

Statnett søker om å utvide og fornye dagens Orkdal transformatorstasjon. Utvidelsen er planlagt på dyrket mark rett nord for eksisterende stasjonsområde, og innebærer blant annet bygging av et nytt 420 kV utendørs koblingsanlegg, to nye transformatorsjakter, et kontrollhus og et lager/garasje-bygg på totalt ca. 630 kvm. Det nye stasjonsarealet er på ca. 28 dekar (inngjerdet område).

Statnett søker også om å bygge en ny, ca. 500 meter lang, permanent adkomstvei fra Gryttingvegen/Prestmovegen til stasjonen. Søknaden inkluderer omlegging av flere av dagens luftledninger som enten passerer eller går inn til dagens stasjon. Dagens 300 kV koblingsanlegg skal rives når det nye stasjonsanlegget er satt i drift.

Statnett begrunner søknaden med at dagens kontrollanlegg er gammelt og ikke oppfyller dagens krav til sikkerhet. Det er videre et behov for å oppgradere stasjonen fra dagens 300 kV spenningsnivå til 420 kV spenningsnivå, og det er behov for å oppgradere 132 kV-anlegget. Fornyelsen vil gi området økt nettkapasitet og tilrettelegge for økt forbruk rundt Orkanger.

Spørsmål

Spørsmål om søknaden og prosjektet rettes til Statnett v/Torkel Eggen på e-post: torkel.eggen@statnett.no eller telefon: 959 71 776. Ved spørsmål om NVEs saksbehandling, ta kontakt med saksbehandler, Lars Seim, på e-post: lhs@nve.no.

Søknad fra Tensio TS

NVE behandler samtidig en konsesjonssøknad fra Tensio TS for etablering av en ny transformator og annet elektrisk anlegg i eksisterende Orkdal transformatorstasjon. For mer informasjon om saken, se her