Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Økt vannuttak og endret minstevannføringsregime i Mølnelva

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
8623
Saksnummer
202104510
Overordnet sakstype
Andre inngrep
Sakstype
Vannuttak
Underordnet sakstype
Overflatevann
Formål
Akvakultur
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
19.04.2022
Tiltakshaver
SALTEN SMOLT AS
Fylke
Nordland
Kommune
Bodø
Vassdragsområde
163.1Z

I samband med utviding av settesfiskanlegget i Breivik i Bodø kommune får Salten Smolt AS løyve til auka vassuttak frå Mølnelva. NVE gjev også løyve til endringar i slepp av minstevassføring ved låg vasstand i Gardsvatnet.

Salten Smolt AS planlegg utviding av sitt settefiskanlegg ved Breivik i Bodø kommune, og trenger difor meir vatn. Frå før har dei løyve til regulering av Gardsvatnet og vassuttak frå Mølnfossen.

NVE gjev løyve til eit maksimalt vassuttak på 1000 liter i sekundet, med eit gjennomsnitt over året på 500 liter i sekundet. Når vasstanden i Gardsvatnet nærmar seg lågaste regulerte vasstand er det gjeve løyve til å gradvis senke minstevassføringa ned mot 67 liter i sekundet.

 

Tiltak for elvemusling

På strekninga mellom Gardsvatnet og inntaket ved Mølnfossen er det ein god bestand av den raudlista arten elvemusling. Vertsfisken til elvemuslingen er lokal aure frå Gardsvatnet. For å sikre forholda for elvemuslingen og vertsfisken, har NVE avgrensa løyvet slik at det auka vassuttaket berre kan tas ut når det er nok vatn i og inn til Gardsvatnet. Løyvet til endringar i minstevassføringsslepp vil kunne sikre elvemuslingen vatn i langvarige tørre periodar. Dette vilkåret kan takast opp til vurdering etter fem år.