Smisetfossen kraftverk

Registreringsnummer
8475
Saksnummer
202001387
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Underordnet sakstype
Mini-/mikrokraftverk
Status
Avslått søknad
Vedtaksdato
08.04.2022
Tiltakshaver
NEAS AS
Fylke
Møre og Romsdal
Kommune
Sunndal
Vassdragsområde
111.5B4
Søkt produksjon
4,01 GWh

Smisetfossen kraftverk i Ålvundelva

NVE kan i medhold av vannressursloven § 35, post 8, avslå en søknad om konsesjon til vannkraftutbygging i et vernet vassdrag, dersom det er helt klart at hensynet til vassdragsvernet taler imot, jf. § 35, post 5. Basert på foreliggende søknad med miljørapport, innkomne høringsuttalelser og egne erfaringer, avslår NVE søknaden. Det planlagte kraftverket vil etter NVEs syn komme i konflikt med verneverdiene i vassdraget. Tiltaket vil føre til en vesentlig endring av naturlig vannføring i Smisetfossen. Tiltaket vil også, gjennom store tekniske inngrep, ha negative konsekvenser for det vernede vassdragets verdier knyttet til landskap. Konsesjon kan ikke bli gitt i strid med verneverdiene, jf. vannressursloven §§ 34 og 35, post 5 og 8. På grunn av tiltakets plassering og verneverdienes art, er det NVE sin vurdering at de negative konsekvensene ikke kan avbøtes med tiltak.