Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Revisjon av konsesjonsvilkår for regulering av Savalen, Fundin og for delvis overføring av Glomma til Rendalen

  1. Ikke fullført Under behandling
  2. Ikke fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
7656
Saksnummer
201505046
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Revisjon av konsesjonsvilkår
Status
NVEs innstilling til OED (positiv)
Tiltakshaver
GLOMMENS OG LAAGENS BRUKSEIERFORENING
Fylke
Hedmark
Kommune
Rendalen, Åmot, Stor-Elvdal, Alvdal, Folldal, Tynset
Vassdragsområde
002.Z

NVE anbefaler nye konsesjonsvilkår for Savalen, Fundin og Rendalsoverføringen

På bakgrunn av krav fra Rendalen kommune og senere andre berørte kommuner, åpnet NVE sak om revisjon av konsesjonsvilkår for regulering av Savalen, Fundin og Rendalsoverføringen. Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB) er konsesjonær for reguleringene og overføringen. 

Moderne konsesjonsvilkår

Hovedformålet med en vilkårsrevisjon er å forbedre miljø- og naturforholdene gjennom tiltak som avbøter ulemper og negative virkninger ved vannkraftutbyggingen. NVE anbefaler derfor at det innføres nye og moderne vilkår for GLBs konsesjon gitt i 1966. De nye vilkårene vil gi myndighetene utvidede muligheter til å pålegge GLB å gjennomføre undersøkelser og ulike avbøtende tiltak.

Manøvrering, minstevannføring og vannstand

Når det gjelder krav til minstevannføring og vannstand anbefaler NVE i stor grad at dagens manløvreringsreglement videreføres.

Av hensyn til kraftproduksjon og flomhåndtering mener NVE det er viktig å opprettholde god reguleringsevne og fleksibilitet i manøvreringen av Savalen og Fundin. Av den grunn anbefaler NVE å ikke endre dagens restriksjoner på manøvreringa i Savalen, eller å innføre noen nye i Fundin.

Reglene for slipp av vann forbi Høyegga dam i Glomma ble endret i 2015, og dette har gitt mer vann i elven nedenfor dammen i tørre perioder på sommeren. Sammen med utbedring av fisketrappa i 2016 har endringen ført til økt fiskevandring forbi dammen. Vi mener mulige fordeler for fisk, bunndyr og landskap av ytterligere økt slipp av minstevann ikke veier opp for tapt kraftproduksjon i Rendalen og Løpet kraftverk. NVE anbefaler derfor å ikke endre regimet for minstevassføring forbi Høyegga dam i Glomma.

NVE anbefaler å videreføre dagens krav til slipp av vann forbi Fundin dam til Einunna. Miljøtilstanden i Einunna er allerede god, og økt minstevannføring vil forsinke oppfyllingen av magasinet.

Vi finner ikke grunnlag for å pålegge GLB å gjennomføre flere utredninger eller tiltak for å senke vannstanden i Lomnessjøen.

Videre oppfølging

NVEs innstilling kan lastes ned fra dokumentoversikten til høyre. Olje- og energidepartementet vil stå for den videre oppfølgingen. Endelig vedtak i saken blir fattet av Kongen i statsråd (kongelig resolusjon).