Fornyet reguleringskonsesjon Svelgen I og II kraftverk

Registreringsnummer
7629
Saksnummer
201502307
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Fornyelse av konsesjon
Status
NVEs innstilling til ED (positiv)
Tiltakshaver
SVELGEN KRAFT AS
Fylke
Vestland
Kommune
Bremanger
Vassdragsområde
086.2Z

NVE tilrår nye og meir miljøvennlege konsesjonsvilkår for kraftverka i Svelgenvassdraget  

Svelgen Kraft AS har søkt om løyve til vidare drift av kraftverka Svelgen I og II i Bremanger kommune. NVE tilrår at dei får fornya konsesjon med meir miljøvennlege konsesjonsvilkår, både for kraftverka og for regulering av magasina og overføringane som kraftverka nyttar.  

Fleire konsesjonar blir til ein 

Det finnast til saman fem reguleringskonsesjonar frå åra 1957 – 1967, som er gjeve for utnytting av Svelgenvassdraget i Vestland fylke. Konsesjonane har avgrensa varigheit, og Olje- og energidepartementet har gjeve mellombels løyve til vidareføring fram til nye vilkår er på plass. NVE rår no departementet om å gje varig konsesjon for vidare drift av kraftverka Svelgen I og II med tilhøyrande reguleringar og overføringar. 

 

Bidreg med kraft om vinteren 

NVE legg vekt på at kraftverka saman med Straumane småkraftverk, bidreg med 265 GWh, der ein stor del er vinterproduksjon. Kraftverka nytter etablerte reguleringar og overføringar og vil gje inntekter til kommunen og staten frå skattar, avgifter og konsesjonskraft. 

 

NVE foreslår ingen fysiske endringar i reguleringsområdet og pålegg ikkje minstevassføring på nokon av elvestrekningane. Vi meiner den type tiltak vil være kostnadskrevjande og gje avgrensa miljøforbetringar. Samstundes vil innføring av moderne standardvilkår gje myndigheitene moglegheit å pålegge avbøtande tiltak ved behov. Det blir satt vilkår om betaling av sektoravgift for kulturminnevern i vassdrag for dei konsesjonane som er gjeve før 1960. 

 

Olje- og energidepartementet vil stå for den vidare oppfølginga av saka, og endeleg vedtak blir tatt av Kongen i statsråd (kongeleg resolusjon).