Krossberg transformatorstasjon

  1. Ikke fullført Under behandling
  2. Ikke fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
STATNETT SF
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
202111576
Status
Søknad
Dato
13.02.2023
Fylke
Rogaland
Kommune
Stavanger

NVE har mottatt tilleggssøknad og tilleggsutredning fra Statnett for nye Krossberg transformatorstasjon i Stavanger kommune i Rogaland. 

Statnett og Lnett søker nå om en ny, prioritert løsning for Krossberg transformatorstasjon, som innebærer utvidelse og ombygging av eksisterende Stølaheia transformatorstasjon med et gassisolert anlegg. Ny løsning krever et samlet inngjerdet areal på 33 449 m2. Opprinnelig omsøkte løsning trekkes ikke, men prioriteres under den nye løsningen. Statnett har utført tilleggsutredninger etter krav fra NVE for alle vurderte alternativer.

I opprinnelig søknad begrunnet Statnett tiltaket med et behov om forbedret forsyningssikkerhet i Sør-Rogaland og tilrettelegging for økt elektrifisering på Nord-Jæren. Dagens stasjon ved Stølaheia ble bygget på slutten av 1980-tallet, nærmer seg slutten av sin tekniske levetid og har behov for reinvesteringer. Statnett søkte opprinnelig kun om en plasseringen av den nye transformatorstasjonen like sørvest for dagens Stølaheia stasjon.

Statnett søker samtidig om tillatelse til ekspropriasjon og forhåndstiltredelse for nødvendig grunn og rettigheter til bygging og drift av den nye transformatorstasjonen, for det tilfelle det ikke er mulig å oppnå minnelig avtale med berørte grunneiere og rettighetshavere. Informasjon om hva det innebærer finner dere her: www.nve.no/grunneierinfo