132 kV Bolvik-Vrangfoss

Tiltakshaver
LEDE AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201907680;202218280
Status
Konsesjon gitt
Dato
04.03.2022
Fylke
Telemark
Kommune
Skien, Nome

NVE har gitt Lede anleggskonsesjon og ekspropriasjonstillatelse for å oppgradere 132 kV kraftledningen Bolvik-Vrangfoss over en strekning på 24 km mellom Klyvekollen og Vrangfoss transformatorstasjon.

Eksisterende kraftledning skal rives, og ny ledning vil for det meste følge trasé for denne. På strekningen mellom Tveitan og Vrangfoss skal ledningen bygges etter alternativ vest og alternativ nord. Lede får i tillegg tillatelse til å utvide ryddebeltet til kraftledningen fra 12 til 30 meter. 

Dagens 132 kV kraftledning Bolvik-Vrangfoss er i dårlig teknisk stand, og NVE mener det er nødvendig å oppgradere ledningen og utvide ryddebeltet for å ivareta forsyningssikkerheten. 

For mer informasjon, se notatet Bakgrunn for vedtak.

Etter en kvalitetssikring mottok NVE revidert miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) for ledningen 09.03.2023. MTA ble sendt på høring til lokale og regionale myndigheter 13.03.2023. Høringsdokumentene er tilgjengelig til høyre på denne siden, og er merket "Høring mars 2023". Høringsfrist er 12.04.2023.