420 kV leidning Blåfalli-Gismarvik

  1. Ikke fullført Under behandling
  2. Ikke fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
STATNETT SF
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201705405
Status
Innstilling til OED
Dato
08.02.2023
Fylke
Rogaland, Vestland
Kommune
Tysvær, Vindafjord, Etne, Kvinnherad

NVE har sendt innstilling til Olje- og energidepartementet (OED) om ein ny 420 kV kraftleidning frå Blåfalli i Kvinnherad kommune til Gismarvik i Tysvær kommune, ny Gismarvik transformatorstasjon og utviding av Blåfalli koplingsstasjon. Traseane NVE tilrår løyve går gjennom Kvinnherad, Etne, Vindafjord og Tysvær kommunar. I innstillinga har NVE vurdert om nettanlegga Statnett har søkt om, er den beste løysinga for styrka kraftforsyning til Haugalandet. 

I innstillinga tilrår NVE at Statnett får løyve til ein ny om lag 88,4 km lang 420 kV luftleidning frå Blåfalli i Kvinnherad kommune til nye Gismarvik transformatorstasjon i Tysvær kommune, via Etne og Vindafjord kommunar i følgjande traséalternativ:

  • trasé 1.0A frå Blåfalli koplingsstasjon i Kvinnherad kommune til Litledalen i Etne kommune
  • trasé 1.0B2-1.0C2-1.0C frå Litledalen i Etne via Strypeheiane til næringsområdet på Nerheim i Vindafjord kommune
  • trasé 1.0D-1.52 frå Nerheim til Skjoldastraumen via Tørsdal i Vindafjord og Tysvær kommunar
  • trasé 1.0F2-1.0G-1.0G3-1.0H frå Skjoldastraumen via Dueland, Sauahøgda og Klovning til Gismarvik transformatorstasjon i Tysvær kommune

NVE tilrår òg at Statnett får løyve til å byggje ein ny transformatorstasjon i Gismarvik og å utvide eksisterande Blåfalli koplingsstasjon. NVE foreslår ei rekkje vilkår for å avbøte på dei negative verknadane for naturmangfoldet og ålmenta. Sjå dokumentet "Bakgrunn for innstilling".

NVE grunngjev tilrådinga med at det er naudsynt å auke kraftforsyninga til Haugalandet, og meiner at dei nemnde traseane er dei som gir minst negative verknader for omgjevnadene.

NVE tilrår òg at Statnett får ekspropriasjonsløyve og allmannastevning for naudsynt grunn og bruksrettar for å byggje og drive leidningen og stasjonane. 

Saka er no avslutta hjå NVE og OED tek no over den vidare sakshandsaminga i saka, før Kongen i Statsråd tek ei endeleg avgjerd. For spørsmål kring den vidare saksgongen, ber vi dykk ta kontakt med OED.

3D-modell av traseane kan sjåast her. Visualisering av trasé 1.2 i Litledalen, Etne, med trekantmast/tårnmast kan sjåast her.

OBS presisering frå Statnett per oktober 2020:

  • Statnett opplyser om at det som er omtala og kartfesta som trasé 1.0B og 1.2 i fagrapportane i konsekvensutgreiinga til søknaden, har bytta namn i sjølve søknaden med kart; i søknaden er altså trasé 1.0B frå konsekvensutgreiinga blitt til 1.2 og omvendt. I søknad er trasé 1.0B over fjellet ved Litledalen prioritert omsøkt alternativ, og 1.2 gjennom Litledalen sekundært omsøkt alternativ.
  • Trasé 1.6 over Kvalen i fagrapportane i konsekvensutgreiinga, er blitt til traséalternativ 1.6 over Freiåsen i søknad, då Kvalen ikkje er omsøkt.