420 kV leidning Blåfalli-Gismarvik

Tiltakshaver
STATNETT SF
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201705405
Status
Konsesjon gitt
Dato
29.09.2023
Fylke
Rogaland, Vestland
Kommune
Tysvær, Vindafjord, Etne, Kvinnherad

Statnett fekk 29. september 2023 løyve til byggjing av ein ny 420 kV kraftleidning frå Blåfalli i Kvinnherad kommune til Gismarvik i Tysvær kommune, ny Gismarvik transformatorstasjon og utviding av Blåfalli koplingsstasjon. 

Statnett har fått løyve til ein ny om lag 88,4 km lang 420 kV luftleidning frå Blåfalli i Kvinnherad kommune til nye Gismarvik transformatorstasjon i Tysvær kommune, via Etne og Vindafjord kommunar i følgjande trasé:

  • trasé 1.0A frå Blåfalli koplingsstasjon i Kvinnherad kommune til Litledalen i Etne kommune
  • trasé 1.0B2-1.0C2-1.0C frå Litledalen i Etne via Strypeheiane til næringsområdet på Nerheim i Vindafjord kommune
  • trasé 1.0D-1.52 frå Nerheim til Skjoldastraumen via Tørsdal i Vindafjord og Tysvær kommunar
  • trasé 1.0F2-1.0G-1.0G3-1.0H frå Skjoldastraumen via Dueland, Sauahøgda og Klovning til Gismarvik transformatorstasjon i Tysvær kommune

Dei har òg fått løyve til å byggje ein ny transformatorstasjon i Gismarvik og å utvide eksisterande Blåfalli koplingsstasjon.

Statnett får òg ekspropriasjonsløyve og allmannastevning for naudsynt grunn og bruksrettar for å byggje og drive leidningen og stasjonane. 

3D-modell av traseane kan sjåast her. Visualisering av trasé 1.2 i Litledalen, Etne, med trekantmast/tårnmast kan sjåast her.

OBS presisering frå Statnett per oktober 2020:

  • Statnett opplyser om at det som er omtala og kartfesta som trasé 1.0B og 1.2 i fagrapportane i konsekvensutgreiinga til søknaden, har bytta namn i sjølve søknaden med kart; i søknaden er altså trasé 1.0B frå konsekvensutgreiinga blitt til 1.2 og omvendt. I søknad er trasé 1.0B over fjellet ved Litledalen prioritert omsøkt alternativ, og 1.2 gjennom Litledalen sekundært omsøkt alternativ.
  • Trasé 1.6 over Kvalen i fagrapportane i konsekvensutgreiinga, er blitt til traséalternativ 1.6 over Freiåsen i søknad, då Kvalen ikkje er omsøkt.