Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Offshore demonstrasjonsanlegg for flytende vindturbiner utenfor Karmøy

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
MARIN ENERGI TESTSENTER AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
201101285;202013832
Status
Konsesjon gitt
Dato
01.10.2013
Fylke
Rogaland
Kommune
Karmøy
Søkt produksjon
289,00 GWh
Søkt effekt
85,00 MW

NVE mottok 2.8.2021 konsesjonssøknad med tilhørende konsekvensutredninger fra Marin Energi Testsenter AS (METCentre) om å utvide demonstrasjonsanlegget for flytende offshore vindturbiner utenfor Karmøy kommune i Rogaland (søknadsdokumentet er datert 2.7.2021 / 2). METCentre har konsesjon for et demonstrasjonsanlegg med samlet installert effekt på 10 MW fordelt på to testplasser, og søker nå om å utvide konsesjonen til en samlet installert effekt på inntil 85 MW fordelt på syv testplasser.

NVE godkjente detaljplan for den flytende vindturbinen TetraSpar Demo 20.5.2021. Installasjonen av turbinen ble sluttført i månedsskiftet august-septemer 2021, og turbinen fyller én av de to testplassene i gjeldende konsesjon.


Marin Energi Testsenter AS søkte i 2011 i medhold av havenergiloven om konsesjon til å bygge og drive et test- og demonstrasjonsanlegg for flytende offshore vindturbiner med tilhørende tilknytningskabler. Anlegget er planlagt bestående av inntil 2 vindturbiner med en samlet installert effekt på inntil 10 MW. Installasjonene vil bli tilknyttet allerede installert subsea sjøkabel fra Røyrvika til Hywind.

Olje- og energidepartementet ga 10.09.13 MET AS tillatelse til å bygge og drive et demonstrasjonsanlegg for flytende offshore vindturbiner med tilhørende infrasruktur utenfor grunnlinja ved Karmøy, jf. havenergilova § 3-1. NVE har fått myndighet til videre oppfølging av konsesjonen med vilkår.

NVE mottok detaljplan for en av turbinplasseringene 16.03.2021. Detaljplanen beskriver turbinen TetraSpar Demo, som er en flytende vindturbin. NVE godkjente detaljplanen 20.05.2021. Installasjon av turbinen ble sluttført i månedsskiftet august-september 2021.

Folkemøte for pågående behandling av søknad
Den 08.02.2022 kl. 19:00 ble det avholdt et digitalt folkemøte, hvor NVE presenterte saksbehandlingen, og METCentre presenterte søknaden, med påfølgende spørsmålsrunde. Lenke til opptak fra folkemøtet finner du her


Visualisering av turbinenes hinderbelysning kan sees på METCentre sin hjemmeside her

Filoversikten til høyre er ment som en oppsummering av viktige hendelser og steg i konsesjonsprosessen. For mer utdypende informasjon ber vi deg søke om innsyn på: https://einnsyn.no/sok?sort=