Fakken vindkraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
FAKKEN VIND AS
Sakstype(r)
Vind
Saksnummer
200400427;200700609;202316764
Status
Konsesjon gitt
Dato
20.12.2006
Fylke
Troms
Kommune
Karlsøy
Søkt produksjon
204,00 GWh
Søkt effekt
60,00 MW

Vindkraftverket ble satt i drift i juni 2012.

NVE har gitt konsesjon til Troms Kraft Produksjon AS i medhold av energiloven § 3-1 for å bygge og drive Fakken vindkraftverk i Karlsøy kommune, Troms og Finnmark fylke. Det er idriftsatt 18 vindturbiner med en total installert effekt på 60 MW. 

Vedtaket ble påklaget, men OED har gitt endelig konsesjon.

NVE meddelte konsesjon og ekspropriasjonstilatelse til Fakken vindkraftverk 20.12.2006, og Olje- og energidepartementet stadfestet NVEs vedtak den 21.11.2008. Detaljplan ble godkjent 17.12.2010.

NVE har gitt konsesjon til Troms Kraft Produksjon AS og Troms Kraft Nett AS for Fakken vindkraftverk med tilhørende infrastruktur på Vannøya og en 33 kilometer lang 132 kV kraftledning fra Fakken vindkraftverk til Hessfjord transformatorstasjon i Hessfjord. Det er også gitt tillatelse til å bygge Fakken transformatorstasjon, en ny 132 kV kabel gjennom Kvalsundtunnelen og til utvidelse av Ringvassøy transformatorstasjon. Kabelen gjennom Kvalsundtunnelen berører Tromsø kommune.

Filoversikten til høyre er ment som en oppsummering av viktige hendelser og steg i konsesjonsprosessen. For mer utdypende informasjon ber vi deg søke om innsyn på: https://einnsyn.no/sok?sort=