Ny Bøylestad koblingsstasjon og omlegging av ledninger

  1. Ikke fullført Under behandling
  2. Ikke fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
GLITRE NETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
202203436
Status
Søknad
Dato
08.02.2022
Fylke
Agder
Kommune
Froland

Glitre Nett (tidligere Agder Energi Nett) har søkt om konsesjon til å bygge ny Bøylestad 132 kV koblingsstasjon i Froland kommune i Agder samt å legge om fire eksisterende 132 kV ledninger fra dagens Monehagen koblingsstasjon og inn til ny Bøylestad koblingsstasjon. Saken behandles sammen med søknadene om nye 132 kV-ledninger Bøylestad–Eyde og ny Eyde koblingsstasjon som henger tett sammen og må sees i sammenheng.

Grunnet Morrow Batteries planlagte trinnvise etablering av ny batterifabrikk ved Eyde energipark i Arendal kommune i Agder fylke og annen forbruksvekst har Glitre Nett vurdert ulike systemløsninger for å kunne øke kraftforsyningen. Som en del av dette søker Glitre Nett om å bygge ny Bøylestad omkoblingsstasjon, samt å legge om fire eksisterende ledninger fra dagens Monehagen koblingsstasjon inn til ny Bøylestad koblingsstasjon. Den planlagte stasjonen vil dekke fremtidig behov for fleksibilitet og kapasitet i området, og vil være en mer rasjonell plassering med sin nærhet til Arendal transformatorstasjon. Stasjonen planlegges som et luftisolert anlegg med et areal på ca. 17 daa.

NVE gjennomførte offentlig høring i perioden 27. september til 21. november 2022. Det ble holdt møte med Arendal og Froland kommuner, samt et offentlig folkemøte 19. oktober. Det ble gjennomført fysisk befaring 20. oktober, der Glitre Nett og Morrow deltok sammen med NVE.

Glitre Nett bekreftet i møte med NVE den 12. desember at det siden systemløsningsutredningen i 2020 har kommet nye ønsker og forventning om tilknytning fra både forbruksvekst og andre kraftkrevende aktører. Store deler av disse planene er fortsatt umodne.

Glitre Nett oversendte til NVE den 22. desember 2022 underlag for valg av omsøkte systemløsning, samt 3 nye forslag til alternative løsninger med større kapasitet. NVE stilte den 9. januar 2023 krav om tilleggsutredninger av alternative tilknytningsløsninger med høyere overføringskapasitet. Glitre Nett leverte den 28. april 2023 en ny utredning av kraftforbruket i området. På bakgrunn av denne utredningen sendte Glitre Nett den 5. juli 2023 inn en tilleggssøknad til nye 132 kV-ledninger Bøylestad–Eyde, i tillegg til å søknad om nye Longum Nord transformatorstasjon. Søknad om ny Bøylestad koblingsstasjon og omlegging av ledninger beholdes som den er. Søknad om ny Eyde koblingsstasjon er trukket.