Økt regulering i Ljosvatn, regulering av Øvre- og Nedre Rundtjørn og regulering av Åmstadvatn

Registreringsnummer
8159
Saksnummer
201835652
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Opprusting og utvidelse
Status
Avslått søknad
Vedtaksdato
21.12.2020
Tiltakshaver
NESET KRAFT AS
Fylke
Rogaland
Kommune
Lund
Vassdragsområde
026.BBZ
Søkt produksjon
1,35 GWh

Avslått søknad om regulering av Ljosvatn, Åmstadvatn og Øvre og Nedre Rundtjørn

Det er estimert at reguleringa av Øvre- og Nedre Rundtjørn, Åmstadvatn og Ljosvatnet vil gje produksjonsauke på om lag 1,35 GWh. Ei auka regulering til 2 m i Ljosvatnet vil føre til at ein del av eit større myrområde blir neddemt slik at ein kan få utvasking og erosjon. Reguleringar på 3 og 4 meter i vatna Øvre og Nedre Rundtjørn og Åmstadvatnet vil føre til godt synlege reguleringssonar som kan gje negative landskapskonsekvensar. Reguleringane vil òg gje nye inngrep som damanlegg og vegar inn i eit område som er definert som ein del av eit større naturområde med urørt preg.

Med bakgrunn i desse ulempene får Neset kraft AS derfor ikkje løyve til å regulere desse vatna.