Fjelldalselva kraftverk

Registreringsnummer
8007
Saksnummer
201702846
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Underordnet sakstype
Småkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
21.02.2018
Tiltakshaver
HYWER AS
Fylke
Nordland
Kommune
Brønnøy
Vassdragsområde
148.312Z
Søkt produksjon
5,77 GWh

 

NVE har mottatt en søknad fra Hywer AS om tillatelse til forlenget byggefrist for Fjelldalsevla kraftverk med fem år, til 21.02.2028. Hywer AS fikk opprinnelig konsesjon til å bygge kraftverket i NVEs vedtak av 21.02.2018.

 

Kraftverket er planlagt med installert effekt på 1,77 MW. Utbygginga vil nytte eit fall på 93 meter og vil føre til at ei elvestrekning på om lag 800 meter får redusert vassføring. Det vil òg bli noko vegbygging.
På utbyggingsstrekninga finst naturtypen bekkekløft, og den raudlista arten gubbeskjegg er registrert. Nedre del av Fjelldalselva har gode gyte- og oppveksttilhøve for laks og sjøaure. Størsteparten av denne strekninga ligg nedstraums utbyggingsområdet.
NVE legg vekt på at tiltaket vil gje ny fornybar energi. Utbygginga vil føre til nokre negative verknader for anadrom fisk, naturtypar og landskap. Av omsyn til vasstilknytta organismar og anna biologisk mangfald på utbyggingsstrekninga har NVE fastsett ei minstevassføring på 95 l/s heile året. Det er òg krav om installasjon av automatisk forbisleppingsventil.
Etter NVE sitt syn er utbygginga med dei avbøtande tiltaka akseptabel i høve til private og allmenne interesser.