Trontveitåna kraftverk

Registreringsnummer
7976
Saksnummer
201703258
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
07.12.2017
Tiltakshaver
VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS
Fylke
Telemark
Kommune
Nissedal
Vassdragsområde
019.F211
Søkt produksjon
3,60 GWh

 

NVE gjev Vest-Telemark Kraftlag AS løyve til å byggje Trontveitåna kraftverk i Nissedal kommune i Telemark. Kraftverket vil produsere om lag 3,6 GWh årleg. Det svarar til straumbruken til om lag 180 husstandar.

NVE legg vekt på at kraftverket vil vere eit bidrag til auka fornybar kraftproduksjon med avgrensa miljøeffektar. Verknadene er primært knytt til moglege konsekvensar for storaure og ei bekkekløft med lokal verdi. NVE meiner ulempene kan avgrensast ved å sette krav om at kraftstasjonen må flyttast noko lenger opp, og med vilkår om minstevassføring. NVE meiner nytten av tiltaket er større enn skadar og ulemper for private og allmenne interesser, og gjev difor løyve til bygging av Trontveitåna kraftverk.