Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Planendring - Godfarfoss kraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
7956
Saksnummer
200900683
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Planendring
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
26.04.2019
Tiltakshaver
GODFARFOSS KRAFT AS
Fylke
Viken
Kommune
Nore og Uvdal, Hol
Vassdragsområde
015.N21

NVE har sendt innstilling til OED om planendringssøknad for Godfarfoss kraftverk

Vi har sendt innstilling til OED vedreørende søknad om planendring for Godfarfoss kraftverk, som ble konsesjonsgitt i februar 2015.

I innstillingen anbefarler vi at at Godfarfoss Kraft AS får tillatelse til å bygge Godfarfoss kraftverk med redusert
installert effekt fra konsesjonsgitt 19,8 MW til 9,5 MW, og for øvrig i samsvar med planendringssøknaden.


Med redusert installert effekt vil den årlige produksjonen være ca. 38 GWh, en reduksjon på om lag
30 % sammenliknet med den konsesjonsgitte løsningen. Vinterproduksjonen blir redusert med 10 %.
Planendringen innebærer lavere ressursutnyttelse, men kommer likevel bedre ut enn det konsesjonsgitte
alternativet med tanke på samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Marginalkostnadene er høye for den ekstra
kraften som det konsesjonsgitte alternativet innebærer.

Økt restvannføring i elva, på grunn av redusert slukeevne, gjør at konsekvensene for landskapsopplevelse og biologisk mangfold i og langs vannstrengen blir noe redusert.

Godfarfoss kraftverk vil med en midlere årsproduksjon på 38 GWh fortsatt bidra til økt fornybar kraftproduksjon med en akseptabel ressursutnyttelse med relativt små negative miljøvirkninger.

 

For planendringssøknad 2020/2021 se:

Konsesjonssak - NVE